Bosna i Hercegovina i Europska Unija

Bosna i Hercegovina je 15.12.2022.godine službeno dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Članstvo u Europskoj uniji je strateški cilj Bosne i Hercegovine. S ciljem ubrzavanja procesa eurointegracija Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici  održanoj 29.01.2015. usvojilo Izjavu o opredjeljenosti BiH za reforme koje vode  BiH ka Europskoj uniji.

Tu izjavu su potpisali i predsjednici 14 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini  dajući svoju suglasnost i obvezujući se na provođenje reformi koje će omogućiti da se Bosna i Hercegovina pripremi za buduće članstvo u EU kao suverena država koja ispunjava uvjete i obveze za članstvo u EU.

Usvajanjem ove Izjave i Reformske agende na svim razinama vlasti Bosna i Hercegovina je prema Izvješću Europske komisije o BiH za 2015. od izbora u oktobru/listopadu 2014.  postigla određeni napredak u ispunjavanju uvjeta na putu ka Europskoj uniji.

 

 

Ključni datumi na putu Bosne i Hercegovine ka EU:

 

20.09.2016: Vijeće za opšte poslove EU prihvatilo aplikaciju BiH za članstvo u EU i dat nalog Europskoj komisiji za pripremu upitnika za BiH

15.02.2016: BiH podnjela aplikaciju za prijem u EU

01.06.2015: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i BiH stupio na snagu

15.12.2010: Bezvizni režim uveden za sve građane BiH nosioce biometrijskih pasoša

31.07.2008: BiH i EK potpisale Finansijski sporazum o državnom programu za Instrument predpristupne pomoći (IPA) za 2007. godinu

01.07.2008: Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima stupa na snagu

16.07.2008: Evropska komisija i BiH potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima

05.07.2008: Evropska komisija prezentovala Mapu puta kojom se postavljaju referentne vrijednosti za ukidanje viznog režima

26.05.2008: Pokrenut dijalog o ukidanju viznog režima

20.02.2008: Bosna i Hercegovina potpisala Okvirni sporazum o IPA fondovima

18.02.2008: Vijeće usvojilo novo Evropsko partnerstvo

01.01.2008: Sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji stupaju na snagu

04.12.2007: Nakon procjene komesara za proširenje Olli Rehna da između političkih vođa u BiH postoji dovoljna mjera usaglašenosti po pitanju reformi, u Sarajevu je parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom

12/2006: Tehnički pregovori o SSP-u između EU i BiH uspješno okončani, ali Sporazum ne može biti parafiran i formalno zaključen usljed nedostatka napretka u ključnim reformama

11/2005: Pregovori o SSP-u između EU i BiH su službeno pokrenuti

10/2005: EK procjenjuje da je BiH ostvarila zadovoljavajući napredak u provođenju reformi iz Studije izvodivosti i preporučuje otpočinjanje pregovora o SSP-u

07/2004: EU usvaja prvo Evropsko partnerstvo za BiH (izmjenjeno 2006.)

11/2003: EK izrađuje Studiju izvodivosti kojom procjenjuje kapacitet BiH da provede eventualni budući SSP. Studija zaključuje da se sa pregovorima treba početi kada BiH ostvari napredak po pitanju šesnaest ključnih prioriteta

06/2003: Samit u Solunu; PSP je potvrđen kao politika EU prema zapadnom Balkanu. Potvrđena je EU perspektiva za zemlje tog područja

2001: Prva godina novog CARDS programa, posebno dizajniranog za potrebe zemalja u Procesu stabilizacije i pridruživanja

11/2000: Samit u Zagrebu; EU i zemlje zapadnog Balkana (uključujući BiH) službeno usvajaju PSP

06/2000: Evropsko vijeće izjavljuje da su sve zemlje Stabilizacije i pridruživanja “potencijalni kandidati” za članstvo u EU

05/1999: EU predlaže novi Proces stabilizacije i pridruživanja za pet zemalja Jugoistočne Evrope, uključujući BiH

06/1998: Uspostavlja se Konsultativna radna grupa EU-BiH

1997: Regionalni pristup: EU uspostavlja političke i ekonomske uslove za razvijanje bilaterlanih odnosa