POSTUPAK ODRICANJE OD DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Berlinu.

Uz izjavu o odricanju od državljanstva BiH obavezno se prilaže slijedeća dokumentacija:

  1. pasoš Bosne i Hercegovine

  2. izvod iz matične knjige rođenih – rodni list iz BiH, ne stariji od 6 mjeseci

  3. uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci

  4. izvod iz matične knjige vjenčanih za lica koja su u braku, ne starije od 6 mjeseci

  5. dokaz o posjedovanju državljanstva SR Njemačke (uvjerenje o državljanstvu) ili dokaz da je zagarantovano sticanje državljanstva SR Njemačke (garancija)

  6. potvrda o kretanju ili proširena potvrda prijave boravka u SR Njemačkoj, koja sadrži sve adrese za vrijeme boravka u SR Njemačkoj

  7. važeću ličnu kartu BiH ili potvrda iz BiH da lice u BiH nije vadilo ličnu kartu

  8. dokaz o uplati takse u iznosu od 660,00€. Uplata takse se može izvršiti EC kartom u samoj Ambasadi BiH u Berlinu ili na račun Ambasade BiH u Berlinu otvoren kod:

            Deutsche Bank

            IBAN: DE 30 1007 0000 0435 3033 01

            BIC: DEUTDEBBXXX

 

Dokumente iz tačke 5. i 6. potrebno je nadovjeriti kod nadležnog organa Apostille pečatom. Dokumente i tekst Apostille pečata treba prevesti na jedan od jezika koji je u službenoj upotrebi u BiH, kod ovlaštenog sudskog prevodioca.

Nakon tako urađenog prevoda dokumenata iz tačke 5. i 6., potrebno izvršiti nadovjeru prevoda Apostille pečatom, kod nadležnog organa. 

 


 

POSTUPAK ODRICANJE OD DRŽAVLJANSTVA ZA MALOLJETNU DJECU

Maloljetnoj djeci koja žive u SR Njemačkoj i imaju zajamčenje prijema u njemačko državljanstvo ili već imaju državljanstvo SR Njemačke, državljanstvo BiH odricanjem može prestati:

a)    samo na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo ili prestaje odricanjem,

b)    na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH,

c)    na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, ako je drugi roditelj umro, izgubio roditeljsko pravo,

       stranac ili apatrid.

U koliko je dijete starije od 14 godina, neophodan je i njegov pristanak.

Kada je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države. U slučaju kada je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knige umrlih. Ako je jednom od roditelja oduzeto roditeljsko pravo, prilaže se odluka suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju.

 


 

POSEBNE NAPOMENE

 

        a) Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matični broj

        b) Kod lica koja su mijenjala prezime, zaključenjem braka, ili mijenjala bilo koje druge relevantne podatke, te                               promjene moraju biti upisane u rodnom listu i uvjerenju o državljanstvu

 

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i kada se stranci uruči rješenje. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o odricanju od državljanstva BiH, osoba koja ima putnu ispravu BiH, a kojoj prestaje državljanstvo, dužna je predati putnu ispravu BiH ovlaštenom službeniku radi poništenja.